เยี่ยมชม พบปะญาติโยมที่วัดสวนป่าสันติคุณ

610227 3 08พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชม พบปะญาติโยม ที่กำลังเตรียมงานฉลองเจดีย์ฯที่วัดสวนป่าสันติคุณ บ้านเหล่าป่าเป๊ด ถิ่นภูไท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

610227 3 14610227 3 03610227 3 15610227 3 17