ติดต่อสอบถาม

ชื่อ        พระครูสารสีลคุณ สิริญาโณ

ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่      วัดสารพัดนึก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทร.      ๐๘๑-๙๖๗๐๒๕๓

โทรสาร.  ๐๔๕-๒๔๒๑๑๘

web.facebook/ พระครูสารสีลคุณ สิริญาโณ

sarasri