งานสมโภชวัดทุ่งช้าง ( พระเจ้าใหญ่ศรีอุดมรัตน์ )

610310 19วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. ร่วมงานสมโภชวัดทุ่งช้าง ( พระเจ้าใหญ่ศรีอุดมรัตน์ ) หลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมประสุต เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม ประธานฝ่ายสงฆ์

นายอำเภอทุ่งศรีอุดม ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีท่านอาจารย์พระมหาวรัญญู ธมฺมรโต ป.ธ.๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งช้างนำพาสาธุชน ทำบุญสมโภชวัดทุ่งช้าง ขออนุโมทนาบุญ

610310 19610310 18610310 21