โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

610309 1 04วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ( ป.ธ.๙ Ph.D. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

610309 1 02610309 1 13610309 1 18610309 1 26610309 1 46