ฉลองศรัทธาญาติโยม ( กลางโทง )

610313 04วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.หลวงพ่อพระครูสุทธิพัฒนากิจ เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น นำคณะสงฆ์อำเภอน้ำขุ่น และเพื่อนสหธรรมิกหลวงพ่อพระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น

( เจ้าภาพหลัก) ฉลองศรัทธาญาติโยมคุ้มบ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ( ขอให้อยู่ดีมีแฮง “สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต” ซึ่งแปลว่า... ทำอะไรสำเร็จทุกอย่าง )610313 40


610313 12610313 15610313 52610313 53