พิธียกฉัตร ๙ ชั้น ประดิษฐานบนยอดเจดีย์ชยันตรีศรีรัตนะ

610304 005วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น.พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลวงพ่อพระครูเวตวันวรกิจ ประธานดำเนินงาน ท่านเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี

นายอำเภอเดชอุดม ประธานฝ่ายฆราวาส นำกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลสมสะอาด ร่วมงานบุญในครั้งนี้ ณ วัดป่าศรีรัตนะ บ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขออนุโมทนาบุญสาธุ...“สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต” ซึ่งแปลว่า... ทำอะไรสำเร็จทุกอย่าง

 

610304 100610304 014610304 040610304 102610304 012