สมโภชวัดอุดมพัฒนา และงานบุญประจำปี ๒๕๖๑

610302 01ค่ำคืนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๙ น.พระเดชพระคุณพระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา เจ้าคณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์

สวดสมโภชวัดอุดมพัฒนา และงานบุญประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีหลวงพ่อพระครูสิริญาณสังวร รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นประธานดำเนินงาน ผู้นำชุมชนทายกทายิกาคุ้มบ้านอุดมพัฒนาร่วมงานบุญ ขออนุโมทนาบุญสาธุ... “สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต” ซึ่งแปลว่า... ทำอะไรสำเร็จทุกอย่าง610302 02610302 09610302 11