ร่วมงานบุญ ๑๐๐ ปี บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน(ชีซ่วน)

610302 2 05พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาทวัดอาวุธวิกษิตาราม พระเทพกิตติโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ/ประธานสงฆ์วัดศรีนครินทร์ฯ สวิสเซอร์แลนด์ พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี ร่วมงานบุญ ๑๐๐ ปี บ้านท่าศาลา

ตำบลชีทวน(ชีซ่วน) ที่วัดอัพวันวนาราม ในโอกาศนี้ พระเทพวราจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา ตอบแทนญาติโยมที่มาร่วมงาน อ.ระลึก ธานี ตัวแทนชาวบ้านจุดเทียนส่องธรรม

 

 610302 2 12610302 2 23610302 2 14610302 2 31