พิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดนาใต้

610302 12พิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดนาใต้ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสิทธิขัย โควสุรัตน์ ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี ประธานสงฆ์

 

 

610302 66610302 12610302 31610302 27