ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดหอไตร บ้านโพนทอง

610228 13พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ สวิสเซอร์แลนด์ พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดหอไตร บ้านโพนทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๒/๒๘

 

 

 

610228 24610228 05610228 25610228 13