รายชื่อผู้สอบนักธรรม ธรรมศึกษาปี ๒๕๖๐

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นเอก ได้และบัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชันเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ซึ่งรายรายละเอียดดังต่อไปนี้

ter1

ter2dogtor1dogtor2