อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๖ แห่ง

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะภาค ๑๐ ได้มีลิขิต ที่ สภ ๑๐๐๓/๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า ได้รับรายงานจาก พระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๖ แห่ง คือ

 03040506