พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ

พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม และ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. พระครูเกษมธรรมานุวัตร เป็น เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
๒. พระครูวีรวรานุกูล เป็น เจ้าคณะอำเภอนาตาล
๓. พระครูสุนทรสารวัฒน์ เป็น เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย
๔. พระครูปริยัตยานุการ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
๕. พระครูโกศลวิหารคุณ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
๖. พระครูโสภณนพรัตน์ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
๗. พระมหาสาคร ราชเสโน ป.ธ.๕ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอตาลสุม
๘. พระสมุห์คะนอง ปภสฺสโร เป็น รองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม

118406103 2804428579770397 8086006785874930701 n
118615941 2805361493010439 532643788796251879 n 118765061 2805363266343595 3784510861993114067 n118535166 3906627926019288 6685028568741868480 o 118537392 2805362589676996 7730182950052356563 n118536659 2805362776343644 2952305134452550221 n 118493738 2805125103034078 3250625316186687923 n
ขอบคุณภาพจาก พระอุดมปัญญาภรณ์