แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิตที่ จญ.อ. ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งตามรายงานของ พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ ว่า มีพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาสิกขา เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดว่างลง จึงเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จำนวน ๓ รูป คือ
๑. พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สํวโร) อายุ ๗๕ พรรษา ๕๕ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. ศศ.ม. ปร.ด. Ph.D. เจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
๒. พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ปคุโณ) อายุ ๗๑ พรรษา ๔๙ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าคณะอำเภอ-เมืองศรีสะเกษ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
๓. พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย วิชโย) อายุ ๗๕ พรรษา ๕๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดกกต้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๓) และข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถร-สมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม