แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ภาค ๑๐ และภาค ๑๒

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๑๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งตามรายงานของ พระเทพเมธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ และพระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒ ว่า เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าคณะจังหวัดยโสธร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับรายงานจาก เจ้าคณะอำเภอผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ภาค ๑๐ และภาค ๑๒ จำนวน ๑๐ รูป คือ

๑. พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก รป.ม. วัดเหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดเหนือ และรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. พระรัตโนภาสวิมล (เลียม ทนฺตจิตฺโต) อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ น.ธ. เอก วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม และรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
๓. พระครูโกศลปัญญาธร (บุญมา ปญฺญาธโร) อายุ ๘๐ พรรษา ๕๓ น.ธ. เอก วัดบ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกล่าม และรองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
๔. พระครูวชิรธรรมโสภณ (วิเชียร วิชโย) อายุ ๘๑ พรรษา ๕๘ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดนาหว้า ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดนาหว้า และรองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
๕. พระครูธรรมสารวิลาส (มอญ ธมฺมิโก) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ น.ธ. เอก วัดศรีชมชื่น ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น และรองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน
๖. พระครูอินทสารสถิต (เส็ง ฐิตสาโร) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ น.ธ. เอก วัดอินทาวาส ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดอินทาวาส และรองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
๗. พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา ภูริจิตฺโต) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ น.ธ. เอก พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) วัดเกตุสโมสร ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร และเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
๘. พระครูสุวรรณธรรโมภาส (ผจญ ฐิตธมฺโม) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดทองนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
๙. พระครูปัญญาสิริทัศน์ (ณรงค์ สิรปญฺโญ) อายุ ๘๐ พรรษา ๓๔ น.ธ. เอก วัดบ้านจิก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดบ้านจิก และเจ้าคณะตำบลแพงใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแพงใหญ่
๑๐. พระครูสุวรรณเตชธรรม (คำพันธ์ เตชธมฺโม) อายุ ๘๐ พรรษา ๔๑ น.ธ. ตรี วัดนาจาน ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดนาจาน และเจ้าคณะตำบลระเว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระเว

การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ภาค ๑๐ และภาค ๑๒ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งได้บัญญัติให้พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้ยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ

ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึง เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
๑. พระสุนทรธรรมประพุทธ์ วัดเหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. พระรัตโนภาสวิมล วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
๓. พระครูโกศลปัญญาธร วัดบ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
๔. พระครูวชิรธรรมโสภณ วัดนาหว้า ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
๕. พระครูธรรมสารวิลาส วัดศรีชมชื่น ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน
๖. พระครูอินทสารสถิต วัดอินทาวาส ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
๗. พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน วัดเกตุสโมสร ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
๘. พระครูสุวรรณธรรโมภาส วัดทองนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
๙. พระครูปัญญาสิริทัศน์ วัดบ้านจิก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะตำบลแพงใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแพงใหญ่
๑๐. พระครูสุวรรณเตชธรรม วัดนาจาน ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะตำบลระเว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระเว
และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม