ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๒๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) แจ้งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีความเห็นและข้อสังเกตุเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายประการ ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติ และให้มีหนังสือนมัสการกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ประกอบด้วย พระพรหมมุนี ประธานกรรมการ พระพระพรหมโมลี รองประธานกรรมการ พระพรหมบัณฑิต กรรมการ และมีหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ... ที่แนบถวายในที่ประชุม....ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....