โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส.

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการ มหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มีลิขิต ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๐๗๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใช้แนวทาง ๕ส เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรม เชิงพุทธโดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชนทำให้พระ มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้จัดส่งคู่มือฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามโครงการฯ แล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ ที่ประชุมรับทราบ.. มติมหาเถรสมาคม